عنوان خبر
نمایشگاه پوستر ، ویدئو و رسانه های جدید

متن کامل
نمایشگاه پوستر ، ویدئو و رسانه های جدید با حضور 4 طراح گرافیک از ایران به صورت دعوتی در ترکیه برگزار می شود.
محمد افشار،هادی ارجمند،بهنام رئیسیان و صالح زنگانه طراحان دعوت شده به این رویداد بین المللی هستند.
این نمایشگاه با موضوع زبان جنگ و صلح در رسانه های جدید ، در 26 اکتبر 2015 همزمان با برگزاری کنفرانس بین المللی رسانه ها و رویکردهای جدید ،در دانشگاه (Çanakkale Onsekiz Mart) ترکیه افتتاح می گردد.
turkey.jpg

Google Analytics Alternative